Režim přenesení daňové povinnosti


  • 10. Prosinec 2014
  • Zuzana Dvořáková

Režim přenesení daňové povinnosti je v platnosti od 1.4.2011 a k 1.1.2012 nabylo účinnosti ustanovení týkající se stavebních a montážních prací.

Režim přenesení daňové povinnosti spočívá v tom, že pro zákonem stanovená zdanitelná plnění se provádí vyměření a uplatnění DPH probíhající mezi dvěma plátci DPH takto:

  • vystavitel daňového dokladu (dodavatel) vystaví fakturu s DPH ve výši 0%
  • příjemce daňového dokladu (odběratel) si vyměří daň na vstupu i výstupu.

Tomuto postupu se říká Reverse Charge (zpětné plnění), které se dosud používalo především v případě plnění v rámci EU. Pokud zdanitelné plnění probíhá od plátce k neplátci DPH, vyměřuje a odvádí DPH dodavatel stejně jako doposud. Tento daňový režim se týká všech, kteří faktury v RPDP vystavuji, ale i přijímají. Je velkým omylem domnívat se, že „je to věc stavebních firem“. Stejnou měrou se RPDP týká i příjemců faktur a ve smyslu správnosti zúčtování klade na obě zúčastněné strany vysoké požadavky především v dodržení data uskutečnění zdanitelného plnění. Odběratel ve vlastním zájmu u každého přijatého daňového dokladu přezkoumá, zda spadá do RPDP a v případě, že bude daňový doklad vystaven v rozporu s režimem, neprodleně doklad vrátit vystaviteli k přepracování. Pokud je doklad věcně správný, vyčíslit DPH a doplnit ji na doklad, neopomenout, že povinnost přiznat daň vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bez ohledu na okamžik doručení daňového dokladu. Je důležité si uvědomit, že pokud příjemce dokladu tyto povinnosti zanedbá, vystavuje se riziku pozdějšího neuznání daně na vstupu ze strany FÚ se všemi z toho plynoucími negativními důsledky.