Změny v definicích majetku


  • 14. Leden 2021
  • Zuzana Dvořáková

Zákon o daních z příjmů nově od 1. ledna 2021 definuje hmotný majetek, konkrétně potom samostatné hmotné movité věci, případně jejich soubory, jako „věci se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena (§ 29) je vyšší než 80 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok“.

Dlouhodobý majetek dle zákona o daních z příjmů

Zákon o dani z příjmů nově od 1. ledna 2021 definuje hmotný majetek, konkrétně potom samostatné hmotné movité věci, případně jejich soubory, jako „věci se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena (§ 29) je vyšší než 80 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok“. 

Oproti původnímu znění zákona se zvýšila hranice pro určení vstupní ceny samostatných movitých věcí a jejich souborů ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Rozšiřuje se tím možnost uplatňování výdajů na pořízení dlouhodobého majetku rovnou jako daňově uznatelný náklad. Zvýšení hranice se týká také technického zhodnocení hmotného majetku. Tuto změnu lze (dobrovolně) aplikovat zpětně již pro rok 2020 na majetek pořízený od 1.1.2020. 

Zavádí se rovněž mimořádné odpisy pro majetek v první a druhé odpisové skupině v letech 2020 a 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny. 

Mimořádné odpisy lze využít pouze u majetku pořízeného v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021, a to jen u poplatníka, který je jeho prvním odpisovatelem.

U hmotného majetku zařazeného v první odpisové skupině můžeme odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

U hmotného majetku zařazeného ve druhé odpisové skupině můžeme odepsat do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatníme odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatníme odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Takovéto odpisy stanovujeme s přesností na celé měsíce a zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru.

Povinnost zahájit odpisování počíná následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze samozřejmě uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období.

Mimořádné odpisy nelze použít u majetku, kde se odpisy stanovují podle doby trvání (otvírky nových lomů, pískoven, hlinišť a technické rekultivace, právo stavby) – tzv. časové odpisy, nebo podle stanovené doby použitelnosti nebo stanoveného počtu vyrobených kusů (odlitků a výtisků u matric, zápustek, forem, modelů a šablon) – tzv. výkonové odpisy.

Technické zhodnocení („TZ“) hmotného majetku odpisovaného mimořádnými odpisy nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako samostatný hmotný majetek (bez použití mimořádných odpisů; mimořádné odpisy by se u technického zhodnocení nepoužily, ani kdyby k TZ došlo do 31. 12. 2021).